درباره گرجستان Blog

حمام سولفور گرجستان

حمام سولفور شهر تفلیس

حمام سولفور یکی از جاذبه های گردشگری شهر تفلیس استو دلیل آن هم داستانی است که بر اساس آن، شاه گرگاسالی چشمه های آبگرم را در حین شکار دید و دستور ساخت پایتخت جدید...