دسته: حمام سولفور تفلیس

حمام سولفور گرجستان

حمام سولفور شهر تفلیس

حمام سولفور یکی از جاذبه های گردشگری شهر تفلیس استو دلیل آن هم داستانی است که بر اساس آن، شاه گرگاسالی چشمه های آبگرم را در حین شکار دید و دستور ساخت پایتخت جدید...